Vad är schizofreni?

Schizofreni är en psykiatrisk diagnos som omfattar en mängd olika symtom och tillstånd. Sjukdomen påverkar tankar och föreställningar på ett genomgripande sätt. Periodvid kan man sakna verklighetsförankring och sjukdomsinsikt.

Sjukdomen debuterar i sena tonåren eller i början av vuxenlivet. Orsaken till Schizofreni är inte vetenskapligt klarlagd men man vet att det genetiska arvet spelar stor roll.  I hela befolkningen är det bara en procent som får sjukdomen. Av dem som har en förälder som har eller har haft schizofreni får tio procent sjukdomen medan 40 procent drabbas om både föräldrar är eller har varit sjuka.

Vilka är symtomen på schizofreni?

Sjukdomen kan bryta ut akut med till exempel vanföreställningar men den kan också komma gradvis. Då kan symtomen likna dem vid svårare depression: Man börjar missköta sin hygien och sitt utseende och tappar intresset för arbete, utbildning, familj och vänner.

Andra tidiga symtom på schizofreni kan vara koncentrationssvårigheter, sömnproblem, känslomässig förvandling. Så småningom upplever de allra flesta med schizofreni perioder med hallucinationer och ibland förställningar om att man är förföljd.  Sjukdomen kan också påverka talet och rörelsemönstret.

Vilka behandlingar finns för schizofreni?

Antipsykotiska läkemedel kan hjälpa i faser med vanförställningar och skev verklighetsuppfattning. Nyare preparat har ofta en gynnsammare biverkningsprofil och bättre effekt på sjukdomens negativa symtom. Eftersom man oftast saknar sjukdomsinsikt under dessa perioder kan det bli nödvändigt med tvångsvård. I perioder med verklighetsförankring kan man behöva samtalsterapi för att komma ur sin ensamhet, för att bli motiverad att ta sin medicin och för att få hjälp att bära och bearbeta de konsekvenser som sjukdomen får för ens liv.