Vad är syfilis?

Syfilis är en könssjukdom som orsakas av den spiralformade bakterien Treponema pallidum. Smittspridningen sker främst sexuellt genom kontakt mellan slemhinnor som vid vaginala och anala samlag eller vid munsex. Den kan också överföras via blod varför alla blodgivare testas. En kvinna med syfilis kan överföra smittan till sitt foster via moderkakan.  Sjukdomen var vanligare förr innan antibiotika kom. Idag smittas globalt runt 5,6 miljoner människor årligen enligt WHO att jämföra med 349 stycken i Sverige 2016. Den har dock sedan millenieskiftet ökat i hela västvärlden. Syfilis har kallats den store imitatören eftersom den kan ge symtom från kroppens alla organsystem. Den delas in i tidig och sen syfilis. Tidig syfilis innebär att man smittats det senaste året och sen syfilis att smittan uppkom för > 1 år sedan. Symtom uppträder mellan 10 – 90 dagar efter att man smittats.

Vilka symtom ger syfilis?

Primär syfilis kommer inom 2-8 veckor efter smitta. Det visar sig som ett sår på platsen där man smittats dvs på penis, vid slidöppningen, i slidan, i eller vid mun och ändtarm. Såret kan variera från så litet att det knappt märks och ända upp till två centimeter. Det är oftast oömt men kan ge smärta om det sitter i munhåla eller vid ändtarm. Det är också vanligt med oömma men svullna och hårda lymfkörtlar i sårets närhet, t ex i ljumsken eller på halsen. Såret läker av sig själv efter 4-8 veckor men det är då som bakterien börjar sprida sig i blodet.

Sekundär syfilis, som kommer 3-6 veckor efter primärsårets debut, kan variera stort i symtom. Vanligt är att man får olika typer av utslag på slemhinnor och hud. Typiskt är rödbruna fläckar i handflator och fotsulor. Utslagen kan komma och gå flera gånger under de första åren om man inte får behandling. Andra symtom är sjukdomskänsla, feber, ledbesvär, svullna lymfkörtlar och påverkade leverprover. Man kan dock få symtom från i stort sett alla organ i kroppen. En del människor får lindriga eller inga besvär alls.

Även utan behandling så blir de flesta symtomfria ungefär ett år efter att de smittats. Infektionen kan ändå ligga kvar i kroppen som sen syfilis och ge upphov till skiftande och allvarliga symtom efter flera decennier.

Den tertiära syfilisen kan ge skador och symtom från hela kroppen. Hud och skelett drabbas av mjuka utväxter, blodkärl av inflammation och aneurysm och centrala nervsystemet av hjärninflammation, nervsmärtor, gångsvårigheter och demens.

Hur diagnostiseras syfilis?

Det viktigaste är att ha sjukdomen i åtanke vid solitära sår på utsatta ställen och vid oklara hudutslag och symtom. Vid misstanke om syfilis eller positiva tester ska den smittade remitteras till specialistklinik för fortsatt utredning, behandling och uppföljning.

I primärstadiet kan man ta prov från såret och skicka för analys av PCR för Treponema pallidum. Ibland kan bakterien ses i prov från såret med hjälp av mörkfältsmikroskop som dock bara finns på enstaka mottagningar. Vid symtom eller misstanke om syfilis tas alltid blodprov för syfilisserologi. Det finns ospecifika test som VDRL och WR och om de är positiva ska diagnosen bekräftas med minst två positiva specifika test som TPPA, TPHA och Treponema screening. Provsvaren kan vara svåra att tolka eftersom även en utfläkt infektion kan ge positiva provsvar.

Vid nydiagnosticerad syfilis bör prover även tas för övriga STI – sexuellt transmitted infections inklusive HIV. 

Vid misstanke om tertiär syfilis bör prov tas av ryggmärgsvätska genom lumbalpunktion.

Hur behandlas syfilis?

Med penicillin i form av intramuskulära injektioner vanligen en gång i veckan med licenspreparatet Tardocillin, Infectopharm 300000 E/ml. Om det gått mindre än två år sedan smittotillfället ges dosen 2,4 miljoner enheter intramuskulärt vid 2 tillfällen med en veckas intervall. Samma preparat men tre injektioner ges om det gått mer än två år sedan smittotillfället. Vid allergi mot penicillin ges istället Doxycyklin 0,1 g x 2 i 14 dagar vid tidig syfilis och i 28 dagar vid sen syfilis.

Efter inledd syfilisbehandling kan man inom första dygnet få feber, frysningar och sjukdomskänsla. Det kallas Herxheimers reaktion och ses framförallt vid behandling av tidig syfilis. Reaktionen brukar klinga av inom ett dygn och under den tiden kan symtomen kuperas med hjälp av paracetamol som finns i Alvedon och Panodil.

Vid upptäckt smitta ska man avstå från sexuellt umgänge tills antibiotikakurer är avslutade och det finns ett smittfritt kontrollprov. Efter behandlingen får man lämna kontrollprov efter 1, 6 och 12 månader och ibland även efter 2 år. Det kan ta mycket lång tid innan proven blir helt negativa.

Syfilis klassas, precis som många andra sjukdomar, som allmänfarlig enligt smittskyddslagen. Alla nyupptäckta fall anmäls avidentifierat till länets smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. Smittspårning är obligatoriskt för att hitta, undersöka och behandla alla de som kan ha smittats. Det innebär dels att du som smittats är skyldig att lämna de uppgifter du har om personer du haft sex med och dels att du är skyldig att gå och testa dig om du tror att du blivit smittad. De som behöver komma och testa sig kontaktas med ett brev eller telefonsamtal från mottagningen men de får inte reda vem som har lämnat uppgifterna.