Vad är njurbäckeninflamation?

Njurbäckeninflammation innebär att bakterier som kommit in via urinröret sprider sig vidare genom blåsan, urinledaren och upp till njuren. Precis som vid urinvägsinfektion är det oftast bakterier från tarmen. Njurbäckeninflammation är en allvarlig infektion eftersom 3 av 10 drabbade även får spridning av bakterier till blodet. Hos äldre är siffran ännu högre. Förutom äldre har även gravida, diabetiker och personer med nedsatt immunförsvar en ökad risk för njurbäckeninflammation.

Vilka symtom ger njurbäckeninflammation?

Ett snabbt insjuknande med frossa och feber >38º, kraftig sjukdomskänsla, värk i sidan och åt ryggen, huvudvärk, illamående och kräkningar. Besvär från urinvägarna såsom sveda och täta trängningar förekommer hos två personer av tre men kan även saknas helt.

Hos äldre kan symtomen vara mer diffusa och ofta saknas såväl sidosmärta som ömhet över njuren.

Hur diagnostisera njurbäckeninflammation?

Genom symtomen i kombination med kroppsundersökning som ofta avslöjar en dunkömhet över platsen för njuren. Urinprov för odling av bakterier. Blodprover brukar visa förhöjda värden för  CRP så kallad snabbsänka, vita blodkroppar och njurvärde. Vid kraftig allmänpåverkan och frossa tas också blodprov för bakterieodling.

Hur behandlas njurbäckeninflammation?

Med antibiotika.

Vid lätt påverkat allmäntillstånd som inte behöver behandling på sjukhus rekommenderas i första hand

tablett Ciprofloxacin/Ciproxin 500 mg x 2 i 7 dagar för kvinnor och för män 10 – 14 dagar för att få effekt även på de bakterier som kan finnas i prostatan.

I andra hand tablett Bactrim forte eller Eusaprim forte 160mg/800mg x 2 i 10-14 dagar och dosen kan behöva anpassas till njurfunktionen.

Vid uttalad allmänpåverkan kan sjukhusinläggning behövas och ofta inleds behandlingen med antibiotika intravenöst dvs direkt i blodet. Det finns flera preparat att välja på utifrån om infektionen bedöms som okomplicerad eller komplicerad. Med en komplicerad infektion avses oftast att man ådragit sig den i samband med sjukhusvård av annan orsak.

Vid en okomplicerad infektion kan man få följande preparat: Biklin 15mg/kg x 1, Gensumycin 4,5mg/kg x1, Nebcina 4,5mg/kg x1 eller Cefotaxim 1g x 3.

Vid en komplicerad infektion kan man välja samma preparat och doser som ovan men även andra preparat som Ceftazedim och Fortum 1g x 3, Ciprofloxacin 400mg x 2 eller Piperacillin/Tazobaktam 4g x 3.

Vid njurbäckeninflammation med svår blodförgiftning bör två olika preparat kombineras som Cefotaxim 1g x 3 g  och Gensumycin 4,5 mg/kg x1 alternativt Nebcina 4,5 mg/kg x 1.

När tillståndet stabiliserats och förbättrats byter man till antibiotika i tablettform.

Ett par veckor efter avslutad behandling brukar uppföljning ske, antingen per telefon eller via ett återbesök.

Efter en enstaka infektion som läkt ut efter given behandling behövs ingen vidare utredning.

Efter återkommande infektioner rekommenderas utredning med ultraljud eller urografi som innebär röntgen av urinvägarna.