Vad är badsårsfeber?

En ovanlig sårinfektion som kan uppkomma efter bad i smittat vatten. De som drabbas är personer med större sår och nedsatt immunförsvar.  Badsårsfeber orsakas av vibriobakterier som trivs när vattentemperaturen är över 20 grader. De finns mest i bräckt vatten men kan även förekomma i sötvatten. De tar sig in via större sår men däremot inte genom hel hud eller via små hudskador som sönderrivna myggbett, skavsår eller skrapsår. Det tar mellan 12 timmar till 3 dygn från smitta till symtom.

För läkare är infektionen anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och anmäls till Folkhälsomyndigheten under Vibrioinfektion exkl. kolera för att möjliggöra smittspårning.

Vibriobakterier kan även ge upphov till infektion i yttre hörselgången och magsjuka vid intag av råa skaldjur.

Vilka symtom ger badsårsfeber?

Uppseglande smärtsam infektion i befintligt sår med rodnad, hög feber och påverkat allmäntillstånd. Ibland även djupare infektion med förstörelse av underliggande vävnad som muskelhinnor och muskler. I sällsynta fall också blodförgiftning. Dödsfall förekommer.

Hur diagnostiseras badsårsfeber?

Genom bakteriodling från sår och blod. Utseendemässigt skiljer sig inte badsårsfebern från andra betydligt vanligare sårinfektioner som t ex rosfeber. Däremot kan uppgifter om bad och vattenexponering senaste tre dygnen väcka misstanken och underlätta diagnostiken.

Hur behandlas badsårsfeber?

Med antibiotika som har ett brett spektrum och som tar gramnegativa bakterier. Lämpliga antibiotika är Meropenem, Piperacillin/Tazobaktam och Ciprofloxacin. Dosering och behandlingstidens längd följer vanliga regler för respektive typ av infektion eftersom det inte finns några behandlingsstudier för badsårsfeber.