Vad är hjärtmuskelinflammation?

Det är en inflammation i hjärtats muskelceller. Ofta debuterar den ett par veckor efter en virusinfektion. Den kan också vara en del i en autoimmun sjukdom eller en följd av bakterier eller parasiter vilket är mer sällsynt. Det är vanligt att även hjärtsäcken är påverkad och då kallas den perimyokardit.

Vilka symtom ger hjärtmuskelinflammation?

Det är vanligt att den förlöper utan symtom och läker ut av sig själv. Om symtom förekommer så är det tecken på infektion, trötthet, bröstsmärta antingen diffus eller som ett tryck, andfåddhet och hjärtklappning. Vid mer uttalad inflammation påverkar den hjärtats förmåga att pumpa blod varvid både hjärtsvikt och rytmrubbningar kan förekomma.

Hur diagnostiseras hjärtmuskelinflammation?

Diagnosen grundar sig på sjukdomshistorien och allmän kroppsundersökning med fokus på hjärtat. Olika blodprover för kontroll av blod- elektrolyt- och leverstatus, CRP, troponinT/I, NT-proBNP och ibland markörer för sköldkörtel och reumatiska sjukdomar.
EKG som visar hjärtats elektriska aktivitet kan ha förändringar i ST-T området eller visa rytmrubbningar.
Röntgen av hjärta och lungor. Ultraljud av hjärtat för funktionsbedömning. Ibland datortomografi av hjärtat men mer sällan magnetkameraundersökning. Röntgen av hjärtats blodkärl, koronarangiografi, kan göras om man misstänker att det kan vara kärlkramp. I enstaka fall kan man behöva ta en biopsi från hjärtmuskeln.

Hur behandlas hjärtmuskelinflammation?

Både utredning, övervakning och behandling brukar ske inneliggande på sjukhus. Behandlingen inriktas på att behandla symtom som hjärtsvikt och rytmrubbningar.
Hjärtsvikt behandlas med ACE-hämmare som t ex Enalapril och Ramipril, betablockare som t ex Bisopropol och Metoprolol och vätskedrivande som t ex Salures och Furosemid.
Rytmrubbningar kan behöva frekvensregleras med betablockare eller amiodarone.
Ibland kan såväl hjärtsvikt som rytmrubbningar behöva behandlas med externt stöd som mekanisk hjärtpump eller implanterbar defibrillator.

Återhämtning behövs och en en sjukskrivning mellan 1-4 veckor brukar ske vid utskrivningen beroende på grad av kvarstående hjärtpåverkan och arbetsuppgifter. Kraftigare fysisk träning bör undvikas de kommande 6 månaderna.
Uppföljning med läkarbesök, ultraljud av hjärtat och arbetsprov brukar ske utifrån lokala rutiner.