Vad är läs- och skrivsvårigheter, dyslexi?

Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter är en funktionsnedsättning  som har neurologiska orsaker. Den som har dyslexi har svårt att känna igen ord, svårt att stava rätt och förstå innehållet i texter.  Dyslexi har inget med intelligens att göra och problemen varierar från person till person.

Man tror att  fyra till åtta procent av befolkningen har dyslexi. Dyslexi är vanligare bland män än bland kvinnor. Själva dyslexin kan inte botas, men det finns olika hjälpmedel som kan underlätta tillvaron. 

Vilka symtom finns för läs- och skrivsvårigheter, dyslexi?

Den som har dyslexi läser ofta långsamt, trevande eller hackigt eller också hastar man över bokstäverna och gissar vad det står, utelämnar eller läser fel på hela ord eller ändelser. Man kan också lägga till bokstäver så att det blir andra ord,  helt blir till exempel helst och igen blir ingen. Ibland kastar man om bokstäverna så att bra blir bar och börd bröd. Man kan också vända på ord,  som blir mos, eller också spegelvänder man bokstäver och siffror och glömmer prickar och ringar över i, å, ä och ö. 

Vilka behandlingar finns för läs- och skrivsvårigheter, dyslexi?

Den som har uttalade läs- och skrivsvårigheter ska göra ett speciellt läs- och skrivtest hos specialpedagog eller psykolog. Barnet behöver stöd, olika hjälpmedel och skolan kan även behöva utforma en individuell studieplan. Att läsa böcker och lyssna på talböcker, allt från vanliga kassett- eller CD-böcker till speciella talböcker i så kallad Daisy-teknik, förbättrar läs- och stavningsförmågan på sikt. En dator med ett program för tangentbordsträning och ett ordbehandlingsprogram med ett speciellt utformade rättstavningsprogram är bra hjälpmedel. Inom Stockholms läns landsting finns idag möjligheten att få sådana hjälpmedel förskrivna av logopeder.

Barn med läs- och skrivsvårigheter kan också kräva muntligt test/prov i skolan istället för skriftligt. Det är också viktigt att barnet får testa sin syn.

Frågor du kan ställa till doktorn: Hur vet jag att problemen inte beror på syn- eller hörselproblem? Hur stöttar jag barnet på bästa sätt? Vad har jag rätt att kräva av skolan?