Vad är barnastma?

Astma är en inflammatorisk sjukdom med kramp kring luftrören som gör det svårt att andas. Sjukdomen är relativt vanlig bland barn i skolåldern och kan komma och gå. Hos majoriteten går sjukdomen över före vuxen ålder. Barn under 2 år som har haft tre astmaliknande anfall får diagnosen.  Om barnet är äldre eller allergiker ställer man diagnosen redan efter det första.

Astma hos barn kan ha flera olika orsaker. Sjukdomen är delvis ärftlig. Förutom allergi mot till exempel pollen, pälsdjur och kvalster kan astma utlösas av förkylning, ansträngning, fuktig och kall luft, damm och inte minst – tobaksrök.

Amning i minst sex månader minskar risken för att barnet ska drabbas av astma. En rökfri miljö förebygger också sjukdomen.

Vilka symtom ger barnastma?

Långvarig hosta, särskilt vid ansträngning och nattetid. Det kan vara svårt att skilja astmatisk hosta från falsk krupp men krupphosta liknar ofta hundskall. Hostan kan givetvis också bero på vanlig luftvägsinfektion. Typiskt för astma är samtidigt trötthet, pipiga luftrör, slem, andnöd, snabba andetag. Andningssvårigheterna kan vara några minuter eller flera timmar och i sällsynta fall pågå i flera dygn. De flesta har lindriga besvär men en del barn får så allvarliga andningsproblem att de behöver sjukhusvård.

Om barnet är under 2 år, är hängigt, andas snabbare än 50 ggr i minuten och huden mellan revbenen dras in när det andas bör du söka akut. På sjukhuset kollar man bland annat att andningsproblemen inte är så svåra så att barnet får syrebrist.

Hur diagnostiseras barnastma?

Kroppsundersökning med särskilt fokus på längd, vikt, lungor och hjärta. Test av lungfunktionen med spirometri eller PEF. Då mäts hur snabbt lungorna kan tömma ut luft. Vid astma går utandningen långsamt. 

Om man misstänker att barnet har astma försöker man ringa in sjukdomsorsakerna. Därför ingår ofta en allergiutredning. Man testar då för vanligaste allergenerna för luftvägarna. Vid mer riktad misstanke om speciellt ämne görs pricktest eller tas blodprov. 

Hur behandlas barnastma?

Målet är en normal lungfunktion och inga symtom, inte ens vid fysisk aktivitet.

Finns en bakomliggande allergi behöver dessa ämnen s k allergener försöka tas bort från barnets miljö.

Enstaka lindriga episoder eller plötslig försämring behandlas med snabbverkande luftrörsvidgande spray för inandning som Airomir för små barn upp till 6 år och Buventol Easyhaler från 7 år och äldre. För små barn ges sprayen via en andningsbehållare s k spacer som de har lättare att hantera och som gör det enklare att andas in läkemedlet rätt.

Vid kontinuerlig astma, astma > 2 gånger/vecka eller episodisk astma i samband med förkylning ges inflammationsdämpande inhalationssteroider. Spray Flutide Evohaler från 1 till 6 års ålder via spader och Buventol Easyhaler från 7 år och äldre. Vid förkylningsastma brukar det räcka med en behandling runt 10 dagar. Vid de övriga tillståndet ges läkemedlet oftast kontinuerligt och doserna anpassas så att barnet är utan symtom. Om man inte lyckas med det trots maxdoser kan man lägga till tablett Singulair till kvällen. Den är också inflammationsdämpande och finns i olika styrkor anpassade för olika åldrar. Den finns även som granulat att strö över mat vilket kan vara lättare för de minsta barnen.

Fysisk träning är bra och minskar besvären av astma. Barn och ungdomar bör vara fysiskt aktiva minst 1 timme/dag. Lämpliga aktiviteter är bollsport, annan sport, cyklon, simning, gymnastik mm. Långsam uppvärmning under en kvart är bra liksom nedvarvning med övningar som långsamt sänker pulsen.

Barnet kan ta snabbverkande luftrörsvidgande spray 15 minuter före träning och under träning om besvär uppkommer. Barn som har en bra basbehandling med inflammationsdämpande brukar kunna klara sig utan extra snabbverkande spray före och under aktivitet.